Skip to main content

Full text of "overheid strengere regelgeving bijstand_2012"

See other formats


voor werk en inkomen I ^^ 

Werkplein -^ ^^^^v\ 

^mmma00* Re S io Helmond m j 

H m Samenwerkende Ge Gemeenten 

Helmond Asten Laarbeek Geldrop-Mierlo Deurne Helmond, 5oktober2012 
Onderwerp : Nieuwsbrief Strengere maatregelverordening 

Er wordt van u verwacht dat u actief probeert werk te vinden. Lukt dat niet direct dan kunnen wij u daarbij 
mogelijk ondersteunen. Anderzijds wordt van u een actieve bijdrage verwacht om de kansen op werk te 
vergroten. Dat kan betekenen dat u geacht wordt deel te nemen aan een werkervaringsproject, scholing of 
groepsgerichte activiteiten. De gemeente kan u een maatregel opleggen als u uw afspraken met het 
Werkplein niet nakomt. De regels worden nu nog strenger. Zo is het mogelijk dat uw uitkering een maand 
1 00% ingehouden wordt als u niet verschijnt op uw afspraak bij het Werkplein. Als u uw verplichtingen niet 
nakomt en/of niet wilt meewerken, dan loopt u het risico dat uw uitkering een maand ook voor 100% wordt 
ingehouden. Bent u jonger dan 27 jaar, dan wordt u mogelijk een maand 100% gekort als u niet naar werk of 
opleiding zoekt en/of de verplichtingen van het plan van aanpak niet nakomt. 

Werkplein speurt fraude op 

Om misbruik van uitkeringen te voorkomen en te bestrijden nemen de gemeente Helmond en de bij het 
Werkplein Regio Helmond aangesloten gemeenten Laarbeek, Asten, Deurne en Geldrop-Mierlo diverse 
maatregelen die passen binnen het handhavingsbeleid. Een van die maatregelen is de themacontrole die 
vanafdit jaar twee keer per jaar wordt gehouden. In de periode van februari tot en met juli 2012 is de eerste 
themacontrole gehouden. Daarin is gericht onderzoek gedaan naar bijverdiensten van mensen die een 
bijstandsuitkering ontvangen en daarnaast parttime werken. 

Naar aanleiding het themaonderzoek onder43 uitkeringsgerechtigden met bijverdiensten, zijn door het 
Werkplein Regio Helmond 12 uitkeringen stopgezet. In een aantai gevallen is geld van de clienten 
teruggevorderd. Dat varieerde van € 400,00 tot € 8.000,00 per client. Daarnaast kregen diverse 
uitkeringsgerechtigden een boete wegens het schenden van de inlichtingenplicht. 

Bijstandsuitkeringen werden bijvoorbeeld stopgezet omdat mensen waren gaan samenwonen of omdatze 
onjuiste inkomsten hadden doorgegeven. In twee gevallen ging het niet om fraude: een client liet in die 
periode de uitkering op eigen verzoek beeindigen, een andere client kreeg urenuitbreiding bij de werkgever. 

Binnenkort start het tweede themaonderzoek. 

Huishoudinkomenstoets 

Zoals u waarschijnlijk heeft vernomen, is de huishoudinkomenstoets teruggedraaid. Hierover bent u 
persoonlijk geinformeerd. Ondanks het vervallen van de huishoudinkomenstoets, ben u nog steeds verplicht 
wijzigingen in uw gezinssituatie en inkomsten van uzelf, eventuele partner en kinderen doorte geven. Helmond Asten Laarbeek Geldrop-Mierlo Deurne 

Bijzondere bijstand 

In uitzonderlijke gevallen kan het zijn dat u mogelijk aanspraak maakt op bijzondere bijstand. Wilt u hierover 
meer weten? Neem dan contact op met uw klantbegeleider. Voor meer informatie kunt u ook alvast kijken op 
www.werkpleinregiohelmond.nl (onder het kopje werkzoekenden/een uitkering aanvragen). 

Betalingsdata uitkeringen 

Hieronder vindt u de data waarop wij uw uitkering overmaken. Meestal duurt het dan nog enkeie werkdaqen 
voordat het op uw rekeninq staat. Hierin is geen rekening gehouden met eventuele vertraging bij de banken. 

De data zijn voor de komende maanden zijn: 

26 September 

26 oktober 

28 november 

19 december 

25januari2013 

Op vakantie? 

Dan bent u verplicht dit te melden bij het Werkplein. Hiervoor kunt u het vakantiemeldingsformulier gebruiken 
dat u heeft ontvangen. Lever dit formulier ingevuld en ondertekend persoonlijk in bij de receptie van het 
Werkplein, uiterlijk vijf dagen voor vertrek. Na uw vakantie moet u uiterlijk op de eerste werkdag persoonlijk 
melden dat u weer terug bent. Vergeet niet om dan uw paspoort en reispapieren (tickets en dergelijke) mee 
te nemen. Een nieuw formulier kunt u krijgen bij de balie van het werkplein. 

Parkeerplaatsen Werkplein Helmond 

Met ingang van maandag 24 September j. I. is de nieuwe parkeergelegenheid voor van bezoekers van het 
Werkplein gereed gekomen. Daarbij is 1 parkeerplaats vrijgehouden voor het parkeren door mensen die in 
het bezit zijn van een gehandicaptenparkeerkaart. Dit is zichtbaar door het aangebrachte bord "parkeren 
alleen voor invaliden" (blauw bord met een witte P en een wit rolstoelsymbool) bij de betreffende 
parkeerplaats. Het is de bedoeling dat deze parkeerplaats ook alleen wordt gebruikt door mensen die in het 
bezit zijn van een gehandicaptenparkeerkaart. Daarop zal, in samenwerking met de Stadswacht van de 
gemeente Helmond, streng worden toegezien. Bij constatering van het parkeren van een auto op de 
betreffende parkeerplaats zonder in het bezit te zijn van een gehandicaptenparkeerkaart, zal direct 
verbaliserend worden opgetreden. De boete voor het parkeren op een gehandicaptenparkeerplaats zonder 
geldige gehandicaptenparkeerkaart bedraagt€ 340,00. Churchmlaan 109/tel. (0492) 58 77 88 /fax: (0492) 58 75 80 
Correspondentieadres: Postbus 232, 5700 AE Helmond / www.GELDROP-MIERLO.nl 

Faktuuradres: postbus 950, 5700 AZ Helmond 

Op grond van de Wet bescherming persoonsgegevens kunt u inzage en eventueel verbetering 

vragen van over u opgenomen gegevens in de registraties.